LOK-stödsrapportering

LOK-stödsrapporteringen för att man som förening ska får aktivitetsstöd genereras med automatik från närvarouppföljningen i WebMan Club.

Som kanslist eller styrelse kan man när som helst gå in via "Statistik" - "LOK-stöd" och ta fram uppgifter för önskat år, period och lag där man inför den halvårsvisa rapporteringen till Riksidrottsförbundet (RF) endast behöver skriva in värdena från WebMan Club i motsvarande fält för Idrott OnLine Administration och sedan signera/spara.

Kommunernas rutiner och bidrag till föreningarna varierar men då uppgifterna från WebMan Club är filtrerade utifrån Riksidrottsförbundets regelverk och uppdateras utifrån detta brukar det endast vara att översända underlaget från LOK-stödsrapporteringen i WebMan Club för att man ska erhålla sitt aktivitetetsstöd från kommunen.

Då många kommuner använder sig av APN (Aktivietskort på nätet) har WebMan Club anpassats och kopplats mot detta system vilket innebär att man endast behöver uppdatera närvaron i ett system, vilket är  WebMan Club.

Hur fungerar funktionen för LOK-stödsrapportering i WebMan Club?

  1. Ledare lägger in sitt/sina lags aktivieter i föreningens kalender.
  2. Efter aktiviteterna genomförts, uppdaterar ledare aktiviteten med uppföljning av närvaro.
    Vid denna uppdatering sker uppdatering av APN (Aktivitetskort på nätet) samt beräkning, filtrering för LOK-stöd i WebMan Club.
  3. Aktivieter med utförd närvarorapportering ligger nu till grund för såväl föreningens aktivitetsstatistik som är ofiltrerad med samtliga aktiviteter som filtrerat underlag för LOK-stödrapporering mot Riksidrottsförbundet och kommun.

Filtreringen i WebMan Club LOK-stöd följer Riksidrottsförbundets regelverk för bidragsberättigade aktiviteteter som fr.o.m. 2014-01-01 generellt omfattas av:

  • En aktivitet måste vara minst 1 timme
  • En aktivitet måste vara ledarledd
  • En aktivitet måste ha minst 3 deltagare (7-25 år) 
  • En medlem är endast bidrags genererande för en aktivitet per dag.

De fullständiga bestämmelserna gällande från 2014-01-01 återfinns på Riksidrottsförbundets webbsida samt via LOK-stödsföreskrifter (pdf)

 

UPP